ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „Тауър Инглиш Скул“ ООД 


От 25 май 2018 г. влeзе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
„Тауър Инглиш Скул“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата, необходими за участието им в курс или определяне на нивото на владеене на английски език, като ги пази, обработва и съхранява - отговорно и законосъобразно.
Политиката за личните данни има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предлаганите от нас услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработваните от нас  лични данни.
Политиката за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които събираме и обработваме във връзка с предоставяните от дружеството услуги.
„Тауър Инглиш Скул“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. (1) „Тауър Инглиш Скул“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, свързани с предоставяне на обучения на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
•   Изпълнение на договорните отношения между страните. 
•   Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Тауър Инглиш Скул“ ООД.  
•   За целите на легитимния интерес на „Тауър Инглиш Скул“ ООД. 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 

Чл. 2. (1) „Тауър Инглиш Скул“ ООД  събира и обработва лични данни за следните цели: 

•   За предоставяне на услуги по чуждоезиково обучение и сключване на договор за обучение. 

Данни при сключване на договор:
•   Имена на потребителя;
•   Единен граждански номер (за български граждани), Личен номер (за чуждестранни лица);
•   Данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице);
•   Данни за ниво на езикова подготовка, когато това е от значение за изпълнението на договорните задължения)

За счетоводни цели. 
• За предоставяне на обратна връзка относно процеса на обучение и индивидуализиране на услугата. 
• За директен и дигитален маркетинг и търговски цели, свързани с предлагането на други продукти и услуги на „Тауър Инглиш Скул“ ООД,  чрез ползването на който и да е от посочените адреси за комуникация – телефони, електронна поща, интранет и социални мрежи, както евентуално и по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни. 
• За отчитане на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от „Тауър Инглиш Скул“ дейност. 
• За изпращане на автоматизирани кратки съобщения SMS, напомняния за плащания и др. 
• За стратегически маркетинг цели. 

(2) „Тауър Инглиш Скул“ ООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•    Обработваме личните данни добросъвестно и по прозрачен начин, за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство. за да предоставяме на потребителите по-добри услуги, които да са съобразени с техните потребности;
•    Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме;
•    Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим;
•    Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство;
•    Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на забравяне и др;
•    Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Тауър Инглиш Скул“ може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си, произтичащи от счетоводното и данъчно законодателство на Република България, както и за защита на своя легитимен интерес при изпълнение на задълженията си към Националната агенция за приходите, съгласно заповеди и разпоредби на Министерство на образованието и науката и други държавни и общински органи.
Видове лични данни, които „Тауър Инглиш Скул“ ООД събира, обработва и съхранява.
Чл. 3. (1) „Тауър Инглиш Скул“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
•    Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор;
•    Организиране провеждането на интервю тест – определяне на нивото на владеене на английски език; 
•    Изпращане на информационни съобщения, с цел администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите;
•    Изпращане на информационен бюлетин, с цел администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
•    за издаване на фактура за плащане на услугите; 
•    за осъществяване    и поддържане на контакт между страните на                 електронен или пощенски адрес, с цел изпълнение на задълженията по сключения договор и др.

(2) „Тауър Инглиш Скул“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)
Цел, за която се събират данните: 1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 2. При изпращане на заявка за записване през формата на сайта ни;
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и записване за курс между „Тауър Инглиш Скул“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме – Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
•    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на обучение.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или при сключването на писмен договор, между „Тауър Инглиш Скул“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) „Тауър Инглиш Скул“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 
• разкриват расов или етнически произход; 
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни и др. 
(4) Личните данни, събирани от „Тауър Инглиш Скул“ ООД се отнасят само до лицата, с които „Тауър Инглиш Скул“ ООД има сключени договори или е получил изрично съгласие за обработка им от конкретното физическото лице (в случай на рекламни кампании

Срок на съхранение на личните данни
Чл. 4. (1) За целите на извършване на услугата, „Тауър Инглиш Скул“ ООД съхранява личните данни на курсистите, както и други данни като лични данни на друго лице за контакт или чувствителни тип данни в срока на валидност на договора. 
(2) За целите на приложимото данъчно и счетоводно законодателство, „Тауър Инглиш Скул“ ООД съхранява индивидуализираните лични данни на курсистите в срок, който може да надхвърля срока на договора. Законодателят е определил този срок на съхранение да бъде в рамките на 5 години от датата на сключване на договора, респективно издаване на фактурата и др. 
(3) За целите на директния и дигитален маркетинг, „Тауър Инглиш Скул“ ООД може да съхранява псевдонимизирани данни за физическите лица, като имейл и телефон, в срок, който може да е по-дълъг от срока на договора, който в нашата политика сме определили да бъде в срок максимум до 5 години от датата на предоставяне на личните данни на „Тауър Инглиш Скул“ ООД. 
Предаване на лични данни за обработване
Чл. 5. (1) „Тауър Инглиш Скул“ ООД не продава, търгува или прехвърля лични данни и информация, събирани от физическите лица, клиенти на дружеството. 
(2) Личните данни се обработват само от оторизирани служители на „Тауър Инглиш Скул“ ООД и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл.24 от ЗЗЛД, на които „Тауър Инглиш Скул“ ООД може да предаде само част или всички лични данни. 
(3) При наличието на правно основание и като изключения, в които личните данни могат да бъдат разкрити на трети страни, се третират следните случаи: 
• Когато това се изисква по закон от съответните държавни органи. 
• С цел обработката им от трети лица в други държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, в които юридическата защита на личните данни съответства на изискванията на българските закони. Напр. това могат да бъдат трети страни, в които „Тауър Инглиш Скул“ ООД членува и е техен партньор, като целите за предаване на личните данни са свързани с възможността за извършване на специални функции от името на клиента, напр. участие в международни изпити и получаване на сертификати и др. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Тауър Инглиш Скул“ ООД, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, то всяка информация за Вас ще бъде изтрита
Право на информация
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Тауър Инглиш Скул“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) „Тауър Инглиш Скул“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Тауър Инглиш Скул“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл.8. Ако откриете, че данните съхранявани от „Тауър Инглиш Скул“ ООД, са неточни, можете да изпратите към нас молба за коригиране.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл.9.(1) Вие имате правото да поискате от „Тауър Инглиш Скул“ ООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а „Тауър Инглиш Скул“ ООД има задължението да ги изтрие в разумен срок без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 
• желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 
• желаете да възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния и дигитален маркетинг, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно. 

(2) „Тауър Инглиш Скул“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Тауър Инглиш Скул“ ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
• за целите на архивирането в обществен интерес, напр. за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

(3) За да упражните правото си на „забравяне”, Вие следва да изпратите молба свободен текст към нас на посочените по-долу пощенски или имейл адрес. 
(4) „Тауър Инглиш Скул“ ООД не изтрива данните, когато има законово задължение да ги съхранява, включително за защита по повод на отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване на обработването

Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате от „Тауър Инглиш Скул“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, в случаи когато: 
• оспорвате точността на личните данни за срок, който позволява на „Тауър Инглиш Скул“ ООД да провери точността на личните данни; 
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 
• възразили сте срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните основания на „Тауър Инглиш Скул“ ООД  имат преимущество пред Вашите интереси. 

Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Тауър Инглиш Скул“ ООД  изпращайки искане на нашия електронен адрес: towerschooloffice@gmail.com

За контакт с „Тауър Инглиш Скул“ ООД по отношение на Вашите права и подаване на искане за получаване на достъп, коригиране, оттегляне на съгласие, възражение и други, използвайте следните адреси: 
Email адрес: towerschooloffice@gmail.com 
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ 13Б 
На вниманието на Длъжностното лице по защита на личните данни
 

Работно време:

Понеделник - четвъртък: 9:00-18:30

Петък: 9:00-17:00

Събота - Неделя: почивен ден

  • Tower English School
  • Instagram

© 2019 by Tower English School, Sofia

Политика за поверителност